Документи към публичната покана юни 2015

 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

Д О М   Н А  У Ч Е Н И Я

 

бул.”Шипченски проход” № 50

1113 София, България

тел: 02 / 871 00 09; 870 21 40, факс: 02 / 871 66 09

        e-mail: housebas@bas.bg, hotel.ban@abv.bg

website: http://www.domnaucheniya.com

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Документация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Организиране и осъществяване на контролно пропусквателен режим и въоръжена физическа охрана на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София“

 

Настоящата Документация е приложение, неразделна част от Публична покана на Дом на учения при БАН, ID номер на поканата в Портала за обществените поръчки 9042357 oт 01.06.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга с горецитирания предмет и се публикува на основние чл.101б, ал.2 от ЗОП на същата дата в профила на купувача на интернет страницата на Дом на учения при БАН..

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, определени в поканата и настоящата документация.

 1. Дом на учения при БАН, гр. София, бул. Шипченски проход № 50
 2. Описание на предмета на поръчката:

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана за период от на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София:

Пропускателният режим се осъществява на три /3/ поста, от които два стационарни и един подвижен пост. Възложителят предоставя собствена техническа база на двата стационарни поста за осъществяване на предмета на поръчката, състояща се от подвижна бариера управлявана ръчно и кабина за охраната.

 1. Срок за изпълнение на поръчката: до изчерпване на финансовия ресур, определен в т.6 на настоящата документация, но не по-късно от една година.
 1. Изисквания на възложителя за участие и за изпълнение на поръчката

Изисквания към участниците:

4.1. Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.

4.1.1. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от Закона за обществените поръчки (ЗОП); б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

4.1.2. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от ЗОП.

4.1.3. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Изисквания за качеството на изпълнение на поръчката:

4.2. Участникът трябва да отговаря на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) и на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), приложими към изпълнението на поръчката.

4.3. Участникът трябва да осигури квалифициран персонал по основно трудово правоотношение за изпълнението на поръчката – „охранители“ и „ръководител на охранителна дейност“ по смисъла на чл.27 и чл.28 от ЗЧОД.

 За изпълнението на поръчката участникът трябва да осигури необходимия брой охранители при стриктно спазване на Кодекса на труда, трудовото и осигурително законодателство и разпоредбите на ЗЧОД. Ръководителят на охранителната дейност ще извършва пряка координационна дейност с представителя на Възложителя при изпълнението на поръчката.

4.4. Участникът трябва да притежава опит в извършването на охранителна дейност с предмет физическа охрана на обекти, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, които следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 10.06.2015 г. Опитът на участника се доказва със списък на договорите за минимум два обекта, заедно с доказателства за извършените услуги.

Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

4.5. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, униформено облекло и отличителни знаци, които отговарят на изискванията на ЗОБВВПИ и на ЗЧОД. Оборудването трябва да включва автомобил, обозначен с опознавателни знаци на участника, огнестрелно оръжие – късоцевно огнестрелно оръжие (пистолети и/или револвери) по смисъла на ЗЧОД, палки, белезници, електрически фенер, радиостанции и евентуално други помощни средства съгласно изискванията на ЗОБВВПИ и на ЗЧОД – например GPS и евентуално други помощни средства. Участникът трябва да притежава средства за независима мобилна комуникация както следва: валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен радиочестотен ресурс PMR (Professional Mobile Radio) по Закона за електронните съобщения, с териториален обхват най-малко на територията на София град и необходимото оборудване (радиостанции) за мобилна комуникация към това разрешение.

4.6. Информация относно изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в Техническата спецификация за възлагане на поръчката – приложениe № 1 и в проекта на договор – приложение № 6 от настоящата документация.

 1. Критерий за възлагане на поръчката: «най-ниска цена».

Вземат се предвид техническите и ценовите предложения само на тези участници, които отговарят на условията за участие и чиито оферти отговарят на условията за участие.

На първо място се класира участникът с най-ниска обща месечна цена. Останалите участници се класират във възходящ ред на цената. Под „обща цена за изпълнение на поръчката” се има предвид общата месечна цена на офертата за всички постове, взети заедно в лева без ДДС.

 1. Прогнозна стойност на поръчката: 65000 лева без ДДС ;

Посочената стойност е прогнозна и максимална стойност на поръчката.

 1. Срок и начин за получаване на офертите

 Срок за получаване на офертите: съгласно раздел III от публичната покана – т. „Срок за получаване на офертите”.

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на Дом на учения – БАН, гр. София, бул. Шипченски проход” № 50.  При приемането на офертата деловодителят отбелязва върху плика поредният номер, датата и часът на завеждането. Посочените данни се регистрират в деловодната система, за което на приносителя на офертата се издава документ, удостоверяващ съответните действия.

Офертата трябва да бъде получена в Деловодството на Дом на учения при БАН в срока, посочен в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е представена след обявения в поканата краен срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

Върху плика участникът изписва: „Оферта за Организиране и осъществяване на контролно пропусквателен режим и въоръжена физическа охрана на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София “  /предмета на обществената поръчка/, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронна поща.

Срок на валидност на офертите: най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

8.1. Данни за лицето, което прави предложението, включващи:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронна поща, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Данните за адрес и електронна поща могат да бъдат представени и в техническата и ценова оферти.

б) При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

в) Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

8.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) и чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – попълва се приложеният образец – Приложение № 2 от настоящата документация.

8.3. Декларация за използване / неизползване на подизпълнители – попълва се приложеният образец – Приложение № 3 от настоящата документация.

8.4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се приложеният образец – Приложение № 3а от настоящата документация.

8.5. Валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на гр. София, съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 15/24.02.2004 г., посл.изм. ДВ, бр.53 от 27.06.2014 г г.) – заверено от участника копие.

8.6. Валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен радиочестотен ресурс PMR (Professional Mobile Radio) по Закона за електронните съобщения, с териториален обхват най-малко на територията на София град– заверено от участника копие

8.7. Декларация – Списък на лицата за изпълнението на поръчката – „охранители“ по смисъла на ЗЧОД и водачи на МПС, съгласно приложения по-долу образец:

Трите имена на лицето Длъжност, която лицето ще изпълнява по поръчката(охранител, водач на МПС) Завършен курс за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 – 3 от ЗЧОД(Да / Не) Трудово правоотношение по чл. 27, ал. 2 ЗЧОД(Да / Не) Лицето водач на МПС е назначено от участника на трудов / граждански договор или се използува от участника по реда на чл. 51а от ЗОП
  охранител      
  ……………..      
  водач на МПС      
         

 

Към декларацията , участникът прилага съответно:

За участника:

 • копие на валидно към датата, определена като краен срок за получаване на оферти разрешение за съхраняване на адрес на участника на огнестрелно оръжие и боеприпаси за служебни цели, издадено по реда на ЗОБВВПИ, с приложен списък;
 • копие на валидно към датата, определена като краен срок за получаване на оферти Свидетелство за регистрация на МПС.

За лицата охранители:

 • копие на валидно към датата, определена като краен срок за получаване на оферти разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, издадено по реда на ЗОБВВПИ;
 • копие на удостоверение на успешно завършен курс за първоначално обучение на охранители по програма минимум на МВР.

За лицата водачи на МПС:

 • копие от валидно към датата на подаване на офертата свидетелство за управление на МПС – категория В или по-висока.

8.8. Декларация за техническото оборудване, униформеното облекло и отличителните знаци, с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Към декларацията трябва да бъде приложен и снимков материал на същите.

8.9. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът трябва да бъде изготвен по следния образец:

Предмет на изпълнената услуга и кратко описание Крайна дата на изпълнение на услугата Получател на услугата
1.      
2.      
       
       

 

Към списъка участникът трябва да приложи доказателства за извършените услуги. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

8.10. Копие от валидна към датата, определена като краен срок за получаване на оферти застраховка „Гражданска отговорност“ за нанесени имуществени и неимуществени вреди, и отнасяща се до служителите-охранители на участника, декларирани по т. 8.6 и получили разрешение за носене на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Застраховката трябва да бъде издадена съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

8.11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /техническа оферта/ – изготвено съгласно приложения образец – Приложение № 4 от настоящата документация.

8.12. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено съгласно приложения образец – Приложение № 5 от настоящата документация.

8.13. Срок на валидност на офертата. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-малко 60 дни, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

 1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 8.1., т. 8.2 и т. 8.5-8.10 се представят за всеки от тях.

Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие.

 1. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице:

а) документите по т. 8.1 и т. 8.2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) документите по т. 8.3 и т.8.5 – 8.10 включително се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва да съдържа копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението – декларацията по т. 8.3, техническата оферта, ценовата оферта и други, ако има такива.

 1. Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 8.1 се представя в официален превод, а документите по т. 8.2 – 8.12 включително, които са на чужд език, се представят и в превод.
 1. Оглед на обекта

 След обявяване на поръчката, до крайния срок за получаване на оферти потенциалните участници могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел. 0887403741 – Илия Петков или 0898553840 – Елена Димитрова.

 Oгледът на обекта не е задължителен, но е препоръчителен !

 1. Когато има разминаване между суми или числа изписани цифром  и  словом в офертата на участника, се взема под внимание сумата или числото, изписани словом, освен ако е налице явна фактическа грешка. При аритметични грешки в ценовата оферта на участника, за меродавна се приема общата цена на офертата. Аритметичните грешки са за сметка на участника. При изпълнение на договора, Възложителят ще заплаща по реално изпълнените количества и правилно изчислени единични цени съгласно ценовата оферта на участника, но не повече от месечната цена за съответната услуга, посочена от участника в офертата му. 
 1. Сключване на договор

С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – приложение № 6. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя:

 • документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
 • декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

15. Други условия: По неуредените въпроси от публичната покана ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Приложения към настоящата документация:

1. Техническа спецификация за възлагане на обществената поръчка – Приложение № 1; свали от тук

2. Образец на Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) и чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 2; свали от тук

3. Образец на Декларация за използване / неизползване на подизпълнители – Приложение № 3; свали от тук

3а. Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 3а; свали от тук

4. Образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4; свали от тук

4а. Образец на Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП – Приложение № 4а; свали от тук

5. Образец на Ценово предложение – Приложение № 5; свали от тук

6. Проект на договор – Приложение № 6; свали от тук

Директор на Дом на учения при БАН

/ В. Манов /