Публична покана юни 2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом на учения – БАН, бул. Шипченски проход № 50, За: Валентин Манов, Р. България 1113, София, Тел.: 02 8710009, E-mail: housebas@bas.bg, Факс: 02 8716609

Място/места за контакт: Дом на учения-БАН

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.domnaucheniya.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.domnaucheniya.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и осъществяване на контролно пропусквателен режим и въоръжена физическа охрана на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по пропускателния режим на моторните превозни средства /МПС/, охраната и сигурността в Научен комплекс 1 на БАН – 4-ти км, гр. София. Научен комплекс 1 на БАН обхваща следната територия по плана на град София: местността „Гео Милев”, при граници: бул. „Шипченски проход”, ул. „Христо Чернопеев”, парцел II отреден за Министерство на образованието (Студентски общежития), бул. „Цариградско шосе”, Околовръстна ж.п. линия. Пропускателният режим се осъществява на три /3/ поста, от които два стационарни и един подвижен пост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в Документацията към настоящата публична покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка. Същата може да бъде изтеглена от електронния адрес на възложителя- адрес на прафила на купувача, посочен в Радел І, т.1 от настоящата публична покана

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Посочената по-горе прогнозна стойност от 65000 лв. е без ДДС. Това е и максималната стойност на обществената поръчка. Настоящата публична покана и цялата документация към нея, включваща указания и изисквания за изпълнение на поръчката, техническо задание (спецификация), образци на документи, проект на договор, са публикувани на Интернет страницата на Възложителя – Дом на учения – БАН, рубрика „Профил на купувача“, както е указано по-горе в раздел І.1). Отварянето на офертите започва в деня, следващ деня определен за краен срок на получаване на оферти (виж по-горе), от 13:00 часа, в сградата на Възложителя с адрес: Република България, гр. София,б ул. „Шипченски проход” №50. Номерът на залата, в която ще бъдат отваряни офертите ще бъде указан на входа на сградата, в деня на отваряне на офертите. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/06/2015